OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti BioVendor - lékařská technika, spol. s r. o.
se sídlem Česká 354, 664 31 Lelekovice
IČO: 63471523 DIČ: CZ63471523

tel: 602510522, e-mail: bio.vendor@volny.cz
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. 2, vložka 20015
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.simplybio.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BioVendor - lékařská technika, spol. s r. o., se sídlem Česká 354, 664 31 Lelekovice , identifikační číslo: 63471523, daňové identifikační číslo: CZ63471523 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 2, vložka 20015 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.simplybio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Všechny objednávky zboží uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.simplybio.cz jsou závazné.

2.2. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky internetového obchodu www.simplybio.cz , kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, resp. vyplněného objednávkového formuláře, Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo jiným způsobem uvedeným v těchto podmínkách nebo v zákoně. Podmínkou přijetí objednávky prodávajícím je řádné a pravdivé vyplnění objednávkového formuláře.

2.3. Odesláním vyplněného formuláře kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami zde uvedenými a akceptuje cenu zboží platnou v den odeslání objednávky včetně nákladů na dopravu a uvedenou na www.simplybio.cz

2.4. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil se zakoupeným zbožím, jeho povahou, vlastnostmi a množstvím. Kupující též bere na vědomí, že vizuální prezentace zboží na e-shopu prodávajícího, na jeho sociálních sítích či jinde může drobně zkreslovat skutečný vzhled zboží např. co se odstínů barev týče, což může být dáno např. nastavením počítačového monitoru, na kterém je zboží prohlíženo či jiným proměnným činitelem.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen zboží. Pro uzavření kupní smlouvy je rozhodná prodejní cena zboží uvedená na internetovém obchodě www.simplybio.cz v okamžik uskutečnění objednávky.

2.6. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 10 let ode dne jejího uzavření.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1.  Zboží bude prodávajícím zasláno na adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři a to způsobem, který kupující zvolí v objednávkovém formuláři. V případě objednávky s platbou převodem na účet prodávajícího bude zboží na adresu kupujícího zasláno až po připsání platby za zboží na uvedený účet prodávajícího.

3.2. Zboží, které je skladem u prodávajícího, je zasíláno na adresu kupujícího do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem potvrzení objednávky kupujícímu. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud za strany prodávajícího nebude možné tuto lhůtu dodržet (např. zboží není skladem), bude kupující o této skutečnosti včas informován prostřednictvím kontaktu uvedeného v objednávkovém formuláři, aby mohl od kupní smlouvy případně odstoupit.

3.3. Za splnění odeslání zboží na adresu kupujícího se rozumí odeslání zboží Českou poštu na adresu kupujícího, pokud tento nezvolil jiný způsob převzetí zboží (Zásilkovna), tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

3.4. Pokud kupující v objednávkovém formuláři zvolí platbu zboží dobírkou, platí kupující přepravci při převzetí zboží. Prodejní cena zboží tak bude zvýšena o náklady na dobírku. Tyto náklady je kupující povinen uhradit přepravci při převzetí zboží.

3.5. V případě osobního odběru zboží na adrese prodávajícího je možná pouze platba předem, nebo bezhotovostně.

3.6. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

3.7. Kupní cenou zboží je cena uvedená u příslušného zboží na e-shopu prodávajícího. Tato kupní cena odpovídá jednomu kusu předmětného zboží. Výsledná cena objednávky je uvedena dostupná při kliknutí na ikonu s názvem ,,košík" a v sekci ,,rekapitulace objednávky" před odesláním objednávky.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9. U zlevněného zboží je prodávající povinen uvést kromě jeho kupní ceny po zlevnění též jeho nejnižší kupní cenu v předchozích 30 dnech.

3.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. V souladu s příslušnými ustanoveními §1820 a násl. Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy poskytl prodávající kupujícímu ve vyplněném vzorovém poučení o možnosti odstoupení od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 3 Občanského zákoníku. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. f Občanského zákoníku prodávající poskytl kupujícímu rovněž formulář pro odstoupení od smlouvy. Poučení a formulář tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek jako jejich příloha č. 1 a č. 2, přičemž oba tyto dokumenty jsou dostupné i na internetových stránkách obchodu www.simplybio.cz.

4.2. Prodávající nepřevezme zpět zboží vracené kupujícím formou dobírky. Není možné odstoupit od kupní smlouvy u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají, rovněž nelze vrátit zboží, u kterého byl porušen hygienický obal.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupení od kupní smlouvy (zrušit objednávku) v případech, kdy se zboží již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží ze strany jeho dodavatele prodávajícímu.

4.6. Ve všech těchto případech bude kupující neprodleně prodávajícím informován a bude s ním řešen další postup včetně případného vrácení již uskutečněné platby za zboží, které bylo řádně objednáno a které prodávající není schopen za dříve uvedených podmínek dodat kupujícímu.


5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Při nedodání zboží v této lhůtě je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Reklamační podmínky (Reklamační řád)

6.1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda-li zásilka nenese známky poškození během přepravy.

6.2. Za dopravu zboží, ztrátu zásilky a její případné poškození během přepravy zodpovídá přepravce. Došlo-li k poškození zboží během přepravy, je nutné postupovat v souladu s reklamačním řádem přepravce. Reklamační řád přepravce se může měnit, je potřeba postupovat podle jeho aktuální verze dostupné na webu přepravce.

6.3. Po převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen překontrolovat obsah zásilky. V případě rozdílů mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo v případě závady na zboží je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, a to písemně (též e-mailem) nebo telefonicky. Pokud k tomuto oznámení ze strany nedojde do 2 pracovních dnů, je zásilka prodávajícím pokládána za kompletní a správnou. Kupující tak ztrácí nárok na reklamaci z důvodů nesprávného obsahu zásilky, přičemž prodávající má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.


6.4. V případě osobního převzetí zboží u prodávajícího má kupující právo zkontrolovat stav zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

6.5. Pro potřeby případného reklamačního řízení je kupující povinen předložit zboží spolu s popisem závad prodávajícímu, a to včetně daňového dokladu - faktury.

6.6.  Zboží nelze vracet prodávajícímu bez předchozího upozornění (písemně, e-mailem, telefonicky) a bez jeho souhlasu. V případě zaslání zboží prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

6.7. Prodávající není odpovědný za vady ani škodu vzniklou nesprávným či nevhodným užíváním zboží, kdy kupující je povinen užívat zboží v souladu s informacemi dostupnými na e-shopu prodávajícího a s informacemi uvedenými na samotném zboží či jeho obalu.


7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@simplybio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu a příloh č. 1 a 2 vstupují v platnost od 1. 1. 2023 a jsou závazné jak pro kupujícího, tak prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.

11.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování BioVendor - lékařská technika, spol. s r. o., Česká 354, 664 31 Lelekovice, adresa elektronické pošty bio.vendor@volny.cz, telefon 602510522.

V České dne 1. 1. 2023

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
BioVendor - lékařská technika, spol. s r. o., Česká 354, 664 31 Lelekovice

Internetový obchod: www.simplybio.cz

Společnost: BioVendor - lékařská technika, spol. s r. o.

Se sídlem: Česká 354, 664 31 Lelekovice

IČ/DIČ: 63471523/CZ63471523

E-mailová adresa: bio.vendor@volny.cz

Telefonní číslo: 602510522


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  • Číslo objednávky:

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • Email:

  • Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Příloha č. 2: Reklamační formulář

Adresát: BioVendor - lékařská technika, spol. s r. o., Česká 354, 664 31 Lelekovice

e-mail: bio.vendor@volny.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis: